Terapitjänster

Terapiapalvelut 

LÖSNINGSFOKUSERAD TERAPI 

Lösningsfokuserad korttidsterapi är en vårdform, som innebär en 1-20 gångers process, där ett begränsat problemområde eller klientens önskade tem är i fokus. Med hjälp av terapin försöker vi öka klientens självinsikt och kontroll över sina egna känslor, öka förmågan till problemlösning och hjälpa klienten att komma över kris-skeden och förändra sig eget beteende på ett ändamålsenligt sätt.

Lösningsfokuserad korttidsterapi lämpar sig för lindrigare svårigheter, men också akuta livskriser. Det som behandlas under terapin är konfidentiellt och tystnadsplikten fortsätter även efter avslutad terapi.

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran prosessia, jossa työskentelyn keskiöön otetaan tietty rajattu ongelma-alue tai asiakkaan toivoma teema. Terapeuttisen keskustelun avulla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat lievemmät vaikeudet, mutta myös akuutit elämänkriisit. Käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapian loputtua.

UUTISET - Nyheter

Had the chance to work on an important subject; dealing with emotional vampires. Understanding and treating victims of high functioning psychopaths, with an emphasis on the benefits of solution-focused short-term therapy methods.